شیرامین تزه خبرلری

رسانه مردمی شیرامین

مرغ محلی

  • ۱۷۰۶
خصوصیات ظاهری مرغ بومی
از نظر ظاهری :
سر حال و قوی با تحرک فراوان و بسیار پرخور می باشند. رشد تاج و ریش مناسب و رنگ آن قرمز، منقار مرغ قوی و کوتاه است فاصله دو استخوان لگن زیاد و بین ۲ تا ۳ انگشت. پرهای کهنه و ساییده و بدون پر ریختگی بوده گردن دراز و در کل بدن کیشده دارند.
غریزه کرچی:
کرچی در مرغان بومی ایران به صورت غریزی وجود دارد و معمولا بعد از یک دوره تخم گذاری کرچ می شوند. در مدت کرچی تخم گذاری قطع و تغذیه مرغ به حداقل میرسد و مرغ کرچ تمایل به استراحت در جاهای تاریک دارد. کرچی با ظهور ناگهانی هوای گرم، جمع آوری نامرتب تخم مرغ و آشیانه تاریک در مرغ ایجاد می شود و یک صفت ژنتیکی است. جهت کوتاه نمودن کرچی می توان مرغان کرچ را از اشیانه خارج و در معرض افتاب قرار داد و در ان ها ایجاد استرسی نمود و یا تخم مرغ ها را سریعتر از اشیانه جمع اوری نمود تا از تمایل به کرچی جلوگیری نمود.